White-lipped Python Leiopython albertisii Bavaga, Morobe Province

White-lipped Python Leiopython albertisii Bavaga, Morobe Province