Lumholtz's Tree-kangaroo Dendrolagus lumholtzi NC Act: Near Threatened

Lumholtz's Tree-kangaroo Dendrolagus lumholtzi NC Act: Near Threatened